Čtvrtá čakra

Čtvrtá čakra

4. čakra (srdeční)
Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko- emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak se energie tří horních i tří spodních čaker navzájem pronikají. Souvisejícím elementem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Vnímáme také krásu přírody, i harmonii v hudbě, výtvarném umění a poezii. Zde jsou obrazy slova a tóny přeměňovány na pocity.
Úloha čakry srdce je sjednocování (transformaci) skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce, i tehdy, když nás potká v „zakleté“ podobě - smutku, bolesti, strachu z odloučení ze ztráty, lásky apod.
Umístění: uprostřed prsou v úrovni srdce
Ovlivňuje: srdce, hrudní dutinu, spodní část plic, krev, systém vnitřního oběhu, pokožku horní části zad, brzlík
Funkce: ústřední vliv na všechny životní funkce a imunitní systém, povzbuzuje lásku ve všech podobách


Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné „mít“ nebo „ztratit“. Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží, a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějšim jádrem, srdcem všeho v Universu. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící „ano“ vůči nám samým jako předpoklad velkého „ano“ vůči ostatním a celému životu.


Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes s nimi spojené „úkoly“ přivést zpět k všezahrnujícímu jádru, zjistíme ve čtvrté čakře, přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné „ano“ naproti tomu tvoří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. Možná už jsi někdy zažil, jak se neutralizoval tvůj intenzivní pocit smutku, vzteku nebo zoufalství, když jsi mu věnoval laskavou a výlučnou pozornost bez jakýchkoli předsudků. Ne-li, vyzkoušej to někdy!


Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Tak disponujeme prostřednictvím čakry srdce velkým potenciálem transformace a uzdravování - pro nás samotné i pro ostatní. Láska k sobě samým, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů proměnit a uzdravit. Je předpokladem naplňující lásky k ostatním lidem, pro soucítění, porozumění a hlubokou radost ze života.
Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje velmi silně. Otevřená čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. (Při vědomém uzdravování spolupůsobí však také čakra čela.)
Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, také harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatřil u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství.
Čakra srdce je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky, jí se můžeme spojit také s univerzální částí naší duše, božskou jiskrou v nás. Čtvrtá čakra hraje rozhodující roli i při zjemňování vnímání, které souvisí s otevřením čakry čela, tzv. třetího oka, protože je to odevzdanost, která nám umožňuje vnímat subtilnější oblasti Stvoření. To znamená, že se s rozvojem čakry srdce současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čakry čela.


Harmonická funkce: Je-li tvoje čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváš se prostředníkem božské lásky. Vibrace tvého srdce dokážou přeměnit tvůj svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v tvém okolí. Vyzařuješ přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro tebe samozřejmostí.
Tvé pocity jsou osvobozeny od vnitřních zmatků a konfl iktů, od pochybování a nejistoty. Žiješ kvůli lásce, z radosti z dávání, aniž bys za to něco očekával. Cítíš se všude bezpečně a „doma“. Ve všem co děláš jsi srdcem přítomen.
Láska v tvém srdci zjemňuje také tvé vnímání, takže ve všech projevech každé úrovně Stvoření poznáváš kosmickou hru dělení a nového sjednocování, která je udržována a proniknuta božskou láskou a harmonií. Sám jsi prožil, že z oddělení od vesmírného, božského aspektu života a z něj pramenícího utrpení vyrůstá touha po znovu-sjednocení s božstvím, a teprve tímto odloučením může být vědomě a dokonale prožita láska k Bohu a neohraničená radost v ní obsažená.
S takovou moudrostí srdce pozoruješ dění ve světě a ve svém životě v novém světle. Láska v tvém srdci spontánně podporuje všechny snahy, které lásku k Bohu a jeho Stvoření prohlubují. Poznáváš, že veškerý život Stvoření žije v tvém srdci. Už nepozoruješ život jako něco od tebe odděleného, vnějšího, nýbrž jako součást tebe samotného.
Pocit „živosti“ je v tobě tak výrazný, že teprve teď skutečně víš co „život“ ve své nezfalšované původní podobě znamená - stále trvající projev božské lásky a blaženosti.
Disharmonická funkce: Chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem např. rád bys dával a byl tu vždy pro druhé, nejsi však spojený ze zdrojem lásky. Uvnitř - možná aniž bys o tom věděl, aniž by sis to připouštěl - očekáváš za tuto všechnu „lásku“ uznání a jsi zklamaný, když všechno tvoje snažení není dostatečně hodnoceno. Nebo se cítíš být mocný a silný a dáváš tuto sílu jiným, ale nejsi schopný sám přijímat lásku, otevřít se, abys ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost tě přivádí do rozpaků. Říkáš si možná, že lásku ostatních nepotřebuješ. Tento postoj je často spojen s „nadutým“ hrudníkem, znakem vnitřního obrnění a obrany proti bolesti a útoku.


Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce čakry srdce tě činí lehce zranitelným a závislým na lásce a náklonnosti ostatních. Když jsi odmítnutý, cítíš se hluboce zasažen, obzvlášť když jsi možná zase jednou měl odvahu se otevřít. Pak se zavřeš zase zpět do své ulity, jsi smutný a deprimovaný. Sice bys rád dával lásku, nenacházíš ale pro strach z nového odmítnutí ten správný způsob, jak to udělat, a utvrzuješ se tak ve své neschopnosti.
Možná se pokoušíš kompenzovat nedostatek lásky obzvlášť přátelským a vstřícným chováním, kdy své přátelství rozděluješ spíše neosobním způsobem stejnou měrou všem, aniž by však došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno „tvé srdce“, vyhneš se nebo se uzavřeš ze strachu před možným zklamáním.


Je-li tvoje čakra srdce zcela uzavřená, pozná se to podle studenosti a nezúčastněnosti vedoucí až k bezcitnosti. Abys mohl vůbec něco cítit, potřebuješ silnou vnější stimulaci. Jsi nevyrovnaný a trpíš depresemi.
Brzlík Brzlík se nachází těsně nad srdcem a vytváří hormony, které podněcují k celkovému růstu, zvláště v dětství. Hraje v těle také očistnou roli: vybízí k tvorbě lymfocytů, což je součást krevního obranného systému bílých krvinek, která napadá proniknuvší mikroorganismy a zajišťuje imunitu. Vědci se nyní shodují, že autoimunní choroby, při nichž imunitní systém napadá vlastní bílkoviny, neboť je zaměňuje za neznámou látku, souvisejí s emocemi a nejsou způsobeny čistě tělesnými příčinami nebo životním prostředím.


Motto: Srdce: vnímám to, co mi přichází.

Brzlík: Vyjasňuji a přetvářím to, co mi přijde. Zelená (nebo růžová) barva

Zdroj: kniha 2012 zlatá brána otevřená