Pátá čakra

Pátá čakra

5. čakra (krční)
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace, emoce a pocity jsou v ní přetvářeny do výrazů. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí existencí je čakra týlu tak úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře.


Pátá čakra vytváří také důležitá spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije - náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly přání, myšlenky a názory, a naše vnímání vnitřního světa.
Element, který patří ke krční čakře, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, ze které se „zhuštěním“ vytvářejí ostatní elementy - země, voda, oheň a vzduch. Éter je ale také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních.


Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství, výtvarné umění, tanec apod. Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí formující sila éteru dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa kolem nás. Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost seberefl exe. Předpokladem k seberefl exi je však určitý vnitřní odstup.
S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit od projevů emočního a éterického pole i fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, čímž je umožněno objektivní poznání.
Éter je pojímán také jako prostor (Akáša) ve kterém, „hustší“ elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznání nám bude umožněno jen tehdy, když budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry, když ztichneme a budeme naslouchat uvnitř i vně.


Páté čakře ze smyslů přísluší sluch.Tudy nasloucháme zjevným i skrytým hlasům Stvoření. Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci. Tvoříme si neotřesitelnou důvěru v naše osobní vyšší vedení. Ozřejmí se nám náš vlastní úkol v životě, naše dharma. Poznáme, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Tato božská inspirace se stane nosným prvkem našeho sebevyjádření. Tak nalezneme v páté čakře svůj individuální vyraz dokonalosti na všech úrovních.
Harmonická funkce: Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřuješ otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsi také schopen poznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Tvá vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje i v přímosti tvého jednání.
Máš schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobitostí. Avšak umíš právě tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máš také dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Tvoje řeč je plná fantazie a zároveň velmi jasná. Pomáhá ti působivým způsobem plnit tvá přání. Tvůj hlas je plný a příjemně znějící. Tváří v tvář též těžkostem a překážkám zůstáváš sám sobě věrný a umíš také říci „ne“. Nenecháváš se příliš ovlivňovat nebo „předělávat“ jinými lidmi, zachováváš si naopak svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Tvoje nepředsudkovost a vnitřní síla tě otvírají skutečnosti jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáš řadu informací, které ti pomáhají na cestě životem, po které pak kráčíš s důvěrou.
Poznáváš, že všechny projevy v tvorstvu mají svá vlastní poselství. Vyprávějí ti o svém vlastním životě, o své roli ve velké kosmické hře a o své snaze po celistvosti a světle. Můžeš vstoupit do přímé komunikace s bytostmi jiných oblastí bytí, a poznání, které při tom získáš, předáváš kdykoli je to potřebné ostatním, aniž by ses bát jejich soudu. Všechny tvořivé vyjadřovací prostředky, které užíváš, mají schopnost vypovídat uváženě a pravdivě.
Z tvé vnitrní nezávislosti a ze svobodného projevu celé tvé bytosti ti vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity.


Disharmonická funkce: Když jsou blokovány energie tvé krční čakry, je rušeno porozumění mezi „hlavou“ a „tělem“. To se projevuje dvojím způsobem. Bud‘ti přijde zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevuješ své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřeš ve své intelektualitě a racionalismu, upíráš svému pocitovému světu právo na existenci a připustíš si jen zcela určité pocity, které proniknou štítem tvé vlastní sebe-projekce a nenaráží na soudy ostatních. Nevědomé pocity viny a strachu ti zabraňují vidět se takový, jaký opravdu jsi, a svobodně vyjadřovat své nejvnitřnější myšlenky a pocity. Místo toho se pokoušíš je všechny překrýt mnoha slovy a gesty, za kterými skrýváš svoji skutečnou podstatu.


Tvoje řeč je neuhlazená a hrubá nebo spíše věcná a studená. Možná, že i koktáš. Tvůj hlas je poměrně silný, tvá slova nemají hlubší obsah. Nesneseš, abys působil dojmem slabocha, a pokoušíš se stát za každou cenu silným. Tak se sám dostáváš svými požadavky na sebe pod velký tlak. Pak se může stát, že na tvých bedrech spočine často víc, než dokážeš unést. Výsledek je ten, že se schováš do krunýře, vystrčíš ramena a zastrčíš hlavu mezi ně, aby ses tak ochránil před další možnou zátěží nebo novým „útokem“.
Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří zneužívají svá slova a vyjadřovací schopnosti k manipulování s ostatními, nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností.
Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím bytí, protože jim chybí otevřenost, vnitřní šíře a nezávislost jako předpoklady pro vnímání těchto oblastí. Existuje však také možnost, že máš hluboké vnitřní poznání, avšak neodvažuješ se ze strachu před soudem ostatních nebo ze strachu z izolace takové poznání žít a projevovat ho. Protože se však, toto poznání domáhá projevu, mohou z toho vzniknout básně, obrazy atd., které však ostatním ukazuješ jen nerad.
Duchovní energie mohou také zůstat vězet v hlavě. Pak nenachází jejich transformační síla přístup k tvým emocím a energie spodních čaker naopak nezásobí horní čakry potřebnou prosazovací silou a stabilitou, aby se vnitřní spiritualita v tvém životě projevila.
Nedostatečná funkce: Při nedostatečné funkci páté čakry upadáš do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit. Držíš se zpátky, jsi spíš plachý, tichý, uzavřený nebo mluvíš jen o nedůležitých věcech z tvého vnějšího života.
Když však přesto musíš projevit něco ze svého nitra, máš hned „knedlík“ v krku a tvůj hlas je stísněný. Ještě častěji než u disharmonické funkce zde nacházíme symptom koktání. Jsi vůči ostatním nejistý a obáváš se jejich soudu. Proto se orientuješ silně na jejich mínění a často nevíš, co opravdu chceš. Nemáš přístup k poselstvím své duše ani důvěru ve své intuitivní síly.

 

Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové „ztuhnuti“. Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíš svůj život a vyjadřuješ svůj potenciál, je velmi úzký, v neposlední řadě také proto, že za jedinou realitu považuješ vnější svět.
Štítná žláza/příštítná tělíska Štítná žláza, která v krku obepíná hrtan a průdušnici, vytváří thyroxin, jenž v těle řídí takzvaný bazální metabolismus - tedy účinnost proměny stravy v energii. Za ní se nacházejí příštítná tělíska regulující hladinu vápníku v krvi. Tyto žlázy kromě tělesného růstu podle všeho ovlivňují i mentální vývoj. Krční čakra je spjata se všemi formami komunikace a odpovídá potřebě vyrovnanosti mezi rozumovým či mozkovým přístupem a emotivním vyjádřením srdce.

Motto: Vyslovuji to, co slyším. Barva světle modrá


Zdroj: kniha 2012 zlatá brána otevřená