Šestá čakra

Šestá čakra

6. čakra (třetí oko)
Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší vidící centrum centrálního nervového systému.
Umístění: čelo, jeden prst nad kořenem nosu
Ovlivňuje: obličej, oči, nos, uši, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém, podvěsek mozkový (hypofýzu)
Funkce: intuice a inspirace, vnitřní hlas a vidění, sídlo rozumu a ducha, projekce vůle i mimosmyslového vnímání


Vlastní barva šesté čakry je jasná indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté zbarvení. Jasná tmavě modrá poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání, se projevuje fi alovým barevným tónem.
Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. „Třetím okem“ jsme silou myšlenek propojeni s příběhem projevu. Všechno vědění, které se ve Stvoření projevuje, je v čistém bytí přítomno v neprojevené formě, podobně jako jsou v semenu obsaženy všechny informace potřebné k tomu, aby z něho jednou vyrostla rostlina.


Proces tvoření začíná, když si samo v sobě spočívající Bytí uvědomí svoji vlastní existenci. Tím vznikne první vztah subjekt - objekt, a tím první dualita. Bytí bez tvaru přijme svoji první projevenou vibrační podobu. Na základě těchto pra-vibrací vznikají dalšími uvědomovacími procesy další a další různé vibrační podoby.
V nás, lidech, jsou obsaženy všechny úrovně Stvoření, od čistého Bytí až k tuhé hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tak probíhá proces projevování se také v nás a skrze nás. Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů máme zde schopnost k projevení (manifestaci), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit.
Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás částečné mohou ovládat. I tyto myšlenky se ale uskutečňují v našem životě, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je koneckonců vždycky projevem naší subjektivní reality.
Vývojem našeho vědomí a postupnym otvíráním šesté čakry můžeme tento proces státe více vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.
Zároveň získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuici, jasno-viděním, slyšením nebo cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.
Harmonická funkce: V současnosti je jen minimum lidí, jejichž „třetí oko“ je dokonale a plně otevřené, protože jeho otevírání jde ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky, i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání, tak např. poznání hlubokých fi lozofi ckých pravd či holistický pohled na svět vůbec.


Pravděpodobně máš také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznáváš stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Tvé myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontánně uskutečňují.
Čím více je tvá šestá čakra vyvinuta, tím více spočívá tvé myšlení na přímém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínají vyvářet dílčí schopnosti šesté čakry, jako např. jasno-vidění a cítění v určitých úrovních, jiní získávají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, např. při meditaci nebo ve snu.
Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, pro nás však není možné. Naplnilo by to mnoho svazků a museli bychom se spolehnout na informace jiných lidí. Přesto bychom ti ale chtěli poskytnout všeobecný přehled o tom, co tě při zcela otevřené šesté čakře čeká.
Předně začneš vnímat svět úplně novým způsobem. Zcela překonáš hranice svého racionálního rozumu. Tvé myšlení je holografické, spontánně přibíráš při poznávání informace, které k tobě přicházejí z různých oblastí Stvoření.
Materiální svět se ti „zprůhlední“. Je zrcadlem pro tanec energií, který se odehrává v jemnějších rovinách stvoření, stejně jako je tvé vědomí zrcadlem, ve kterém se poznává božské Bytí. Tvé mimo-smyslové vnímání je tak jasné, že můžeš přímo vnímat ty síly, které působí pod povrchem vnějších forem, jsi schopen tyto síly vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu. Přitom podléháš určitým zákonitostem, jejichž rámec nemůžeš překročit, aby byl dodržen Řád.


Tvá intuice a tvé vnitřní vidění ti otvírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznáš, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, zabydlených nejrůznějšími bytostmi. Před tvým vnitřním zrakem se odehrává mnohostranné drama Stvoření, nekonečné v neustálém plození nových forem a úrovni skutečnosti, se zdánlivě nekonečnou možností nových forem a rovin skutečnosti. Hluboká úcta tě naplní při pohledu na velikost této božské hry.
Disharmonická funkce: Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je „zatížení hlavou“. Jsi člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíš řídit vše rozumem, platí pro tebe jen takové pravdy, které ti zprostředkovává tvé racionální myšlení. Tvé intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máš dar bystře analyzovat, avšak chybí ti celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti.
Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro tebe pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáš jako nevědecké a nerealistické.
Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně hodně otevřená, mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání.
Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra (a tím i „uzemnění“) a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máš sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozeznáš však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchávají se s tvými vlastními představami a fantaziemi, pocházejícími ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní, že je považuješ za jedinou skutečnost, promítáš je do vnějšího světa a ztrácíš vztah k realitě.
Nedostatečná funkce: Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je pro tebe jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Tvůj život určují materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáš jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Tvé myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti.


V náročných situacích ztrácíš pak lehce hlavu. Možná býváš také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses díval více dovnitř a poznal i ty oblasti, které jsou pod viditelnym povrchem.
V extrémních případech mohou být tvé myšlenky nejasné a zmatené a zcela blokované tvými zafi xovanými emočními reakcemi.
Podvěsek mozkový (hypofýza) Podvěsek mozkový je začleněn do organické struktury u spodní hrany čelní kosti blízko obočí. Kdysi byl nazýván hlavní žlázou endokrinního systému, později se však zjistilo, že je ovládán hormonálními látkami vylučovanými hypotalamem, což je část mozku. Tato klíčová žláza ovlivňuje růst, metabolismus a obecné chemické dění v těle.
Sem patří hormon, který při porodu zajišťuje stahy a při kojení tvorbu mléka. Povšimněme si tohoto zajímavého spojení třetího oka či podvěsku mozkového se zrozením a mateřstvím, tedy časem, kdy mnoho žen cítí, že jejich intuice - zvláště ve vztahu k dítěti - dosahuje vrcholu.
Přední část hypofýzy vytváří tyto hormony: prolaktin (PRL, v těhotenství připravuje společně s estrogeny a progesteronem mléčné žlázy ke kojení, u mužů ovlivňuje prostatu), adrenokorikotropin (ACTH, kontroluje hladinu kortizonu uvolňovaného nadledvinami, někdy se mu říká stresový hormon, jenž udržuje stálý krevní tlak a hladinu cukru v krvi), štítnou žlázu stimulující hormon (TSH, přímo působí na štítnou žlázu a zvyšuje v ní tvorbu hormonů štítné žlázy), luteinizační hormon (LH, reguluje hladinu testosteronu u mužů a estrogenu u žen).


V zadní části hypofýzy jsou přechovávány hormony původem pocházející z hypothalamu. Jde o oxytocin (pomáhá při porodu a při kojení) a Antidiuretický hormon (ADH, zvaný také vazopresin, jenž má na starosti vodní a sodíkovou rovnováhu těla):
Motto: Hypofýza: naslouchám tomu, co mi přichází. Indigově modrá barva

Zdroj: kniha 2012 zlatá brána otevřená