Třetí čakra

Třetí čakra

3. čakra (solární)
Třetí čakra má v literatuře různá označení. Také její umístění je podle toho udáváno různě. Jedná se však o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, majících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny. Třetí čakra má proto komplexnější rozsah úkolů. Je přiřazena elementu ohně - oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění.


Čakra solar-plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie; stejně jako schopnost trvalých citových vazeb. Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifi kaci a hledá její potvrzení svojí silou vůle k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenským normám. Z toho místa pochází naše integrita a síla.
Důležitým úkolem této čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě.
Čakra solar-plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádostí, které je nositelem našich emocí. Vnitřní hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány, „stráveny“ a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávicím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitelné oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do těla.
Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět.
Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřena, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je-li tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé také do okolního světa, takže celý náš život se zdá být bud‘ jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje také jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce. S přibývající integrací a vnitřní zralostí se postupně proměňuje žluté světlo intelektuálního porozumění ve třetí čakře ve zlaté světlo moudrosti a hloubky.
Čakrou solar-plexu vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujete. Jsme-li konfrontováni s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí - čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nenastává to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla ochranný obal.
Harmonická funkce:Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máš pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Můžeš byt sám se sebou vyrovnaný a zároveň respektovat pocity a osobitost ostatních.
Máš pak přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zážitky, poznat jejich význam pro tvůj život, vidět je „v pravém světle“ a integrovat je do své osobnosti.
Tvoje jednání je ve spontánním souladu s přírodními zákonitostmi, které platí v celém Universu i uvnitř každého člověka. Přispívá tak tobě i tvým bližním k vnitřnímu i vnějšímu bohatství a naplnění. Jsi plný světla a síly. Jas v tobě obklopuje i tvoje tělo, chrání tě tak před negativními vibracemi a vyzařuje do tvého okolí.

Máš-li navíc otevřenou šestou a sedmou čakru, poznáváš, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se ti tvá přání, protože jsi tak úzce spjat se silou světla ve všech věcech, že to, co si přeješ, přitahuješ jako magnet.  Tak dojdeš ve svém životě k poznání, že plnost je tvé právo od narození a tvé božské dědictví.
Disharmonická funkce: Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceš všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíš, že jsi k tomu hnán vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsi v dětství a v dospívání zažil málo uznání. Proto sis nemohl vyvinout skutečnou sebeúctu, a potvrzení sebe sama kterého se ti vnitřně nedostávalo teď hledáš ve vnějším životě. Přitom vyvíjíš enormní aktivitu, kterou se pokoušíš překrýt hlodavý pocit nedostatečnosti. Chybí ti vnitřní uvolněnost, připadá ti obtížné „vypřáhnout“ a uvolnit se. Když myslíš v první řadě na to, jak získat uznání a vnější bohatství, jsi pravděpodobně opravdu úspěšný. Postoj, že všechno „jde“, vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho se tvoje emoce hromadí a čas od času prorazí zeď obrany a kontroly a zaplaví tě, aniž jsi schopen je usměrnit vhodným směrem. Také lehce „vybouchneš“ a ve tvé předrážděnosti se projevuje všechno to množství hněvu, které jsi během času polykal, aniž bys ho zpracovával. Nakonec musíš zjistit, že ti pouhá snaha po vnějším bohatství a uznání nemůže dát trvalou spokojenost.
Nedostatečná funkce: S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíš často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíš překážky, které se staví do cesty splnění tvých přání. Svobodný rozvoj tvé osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen a ve strachu abys neztratil uznání svých rodičů nebo vychovatelů jsi zcela potlačoval své vlastní pocity a spolykal přitom příliš mnoho, než abys to dokázal strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar-plexu a bere sílu a spontánnost tvým přáním a tvému jednání.
Ještě dnes se pokoušíš získat uznání přizpůsobením se, což vede k budování obrany a nedostatečné integraci přání a emocí. V obtížných situacích máš houpavý pocit v žaludku nebo jsi tak nervózní, že je tvoje jednání těkavé a nesouvislé.
Nejraději by ses před novými požadavky života schoval. Neobvyklé zážitky ti nahánějí strach a trpíš pocitem, že na životní boj ve skutečnosti nejsi zralý.

Slinivka břišní, slezina Slinivka břišní se nachází za žaludkem a vylučuje mnoho látek, jež jsou nepostradatelné pro účinné trávení. Vytváří také inzulin, který pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. Jednou z fyzických disfunkcí této čakry je cukrovka, nemoc způsobená nadměrnou přítomností cukru v krevním oběhu. Solární plexus je rovněž spjat s andrenalinem. Zde se skrývá příčina toho, proč se nám při děsivých zážitcích „sevře žaludek“. Mezi části těla spřízněné se solárním plexem patří trávicí soustava a jednou z dalších disfunkcí této čakry jsou žaludeční vředy.
Motto: Zpracovávám, přijímám či odmítám to, co ke mně přichází. Žlutá barva

Zdroj: kniha 2012 zlatá brána otevřená