Zasvěcení

Zasvěcení

V hloubi lidské duše se skrývá největší tajemství vesmíru...
Top kniha - Autorka mistrovsky mísí vyprávění ze svého současného života, od dětství až do dospělosti, se vzpomínkami na život, který strávila jako faraonova dcera.
Jako bychom v chrámových síních seděli s ní, nasloucháme učení velekněze Ptahhotepa, který ji na tuto cestu k nejvyšší moudrosti připravuje a vede k hluboké pravdě o smyslu života a důsledcích našich činů.
Nejobsáhlejší reinkarnační zpráva, jaká kdy byla sepsána, nejsrozumitelnější svědectví o dávné moudrosti skutečného zasvěcení, jež odedávna dráždí lidskou fantazii…

Ukázka: Tím, že ses zrodila v těle, stala ses poznatelnou bytostí. Máš své vědomí oddělené od svého pravého Já - od ničeho - všeho - od Boha. Vypadla jsi z božského, rajského prastavu, kde jsou všechny možnosti projevu - tedy všechny rostliny, zvířata a člověk sám - ještě ve všezahrnující jednotě, do světa mnohých forem, do diferenciace. Stala ses projevem, stvořenou formou. V důsledku je vše, čím si na pozemské úrovni, pouze poznatelnou polovinou projevu jednoty, složené z dobra a zla. A jelikož je tvé vědomí vsazeno do tvého těla, probudila ses v tomto těle, to znamená, že se tvé vědomí ztotožnilo s tělem.

Jíst něco znamená ztotožnit se s tím! Co jíš, z toho budeš sestávat, tím budeš. Tím, že se tvé vědomí ztotožnilo s tělem, jedla jsi - symbolicky vyjádřeno - ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého a současně jsi propadla říši smrti.

Nyní však slyš dobrou zprávu: Tvoje tělo je následkem a výsledkem oddělení, je pouze viditelnou polovinou tvého pravého Já. Druhá polovina zůstala v neprojevené, nevědomé části tvé přirozenosti. Spojíš-li tyto dvě vzájemně se doplňující poloviny, můžeš se vrátit do božské jednoty! Je zcela nemožné zažít jednotu tělesně - to znamená učinit svou neviditelnou a nevědomou polovinu také viditelnou, tělesnou a obě spojit. Neboť jedno vědomí nemůže oživit dvě těla; kdybys chtěla zažít přirozenost své doplňující poloviny v těle, znamenalo by to smrt. Když se tělo stalo viditelné právě tím, že se oddělilo od své doplňující poloviny, pak by znovuspojení mělo za následek zničení těla. Přesto však můžeš zažít božskou jednotu se svou doplňující polovinou v těle, ve svém vědomí. Můžeš své vědomí zvětšit, rozšířit, až učiníš nevědomou část sebe samé zcela vědomou, až vědomě zažiješ svou neprojevenou a neviditelnou polovinu, a tak uskutečníš božskou jednotu ve svém vědomí.  I když tvé tělo prodlévá ve viditelném stvořeném světě, můžeš své vědomí spojit v dokonalou jednotu se svým pravým Já, ze kterého jsi vypadla. Takto můžeš zde, v této pozemské existenci zažít blaženost - Boha - být Bohem.

Toto usilování o znovuspojení je ve všem, co bylo stvořeno. Každá živá bytost hledá svou druhou projevenou polovinu, aby se s ní opět spojila...

Dokud však stvoření hledá svou druhou polovinu venku, ve stvořeném poznatelném světě, nikdy jednotu nenajde, protože právě jeho doplňující polovina není venku v projeveném, od něho oddělená, ale naopak je od něj neoddělená....

https://www.levneucebnice.cz/p/zasveceni-9788073593490/